Battle of Slots

Vilkår og betingelser

VIGTIGE OPLYSNINGER

Når du registrerer dig på www.videoslots.com (Videoslots), indgår du en aftale med Videoslots Limited, der er stiftet i henhold til maltesisk lovgivning og har hjemsted på adressen The Space Level 2 & 3, Alfred Craig Street, Pieta, PTA 1320 Malta, og som er et selskab, der er licenseret og reguleret af Spillemyndigheden med licensnummer 18-0650512 udstedt den 30. August 2019 indtil 29. August 2024.

Når du spiller spil, der drives i henhold til en licens udstedt af Spillemyndigheden, regulerer disse gældende vilkår og betingelser din brug af hjemmesiden.

Videoslots er meddelt licens af Spillemyndigheden ("DGA") med licensnummer 18-0650512 til at udbyde spil i Danmark.

Dato

Version

Beskrivelse

30/05/2019

Version 1.1

Oprettelse/Godkendelse af dette dokument.

12/08/2019

Version 1.2

Updateringer til dette dokument.

03/10/2019

Version 1.3

Weekend Booster vilkårene tilføjet, Nævnenes Hus klageproceduren tilføjet.

31/12/2019

Version 1.4.

Resumé af ændring vedrørende Ansvarligt Spil og Velkomst Bonusser

22/06/2020

Version 1.5.

Resumé af ændring vedrørende Ansvarligt Spil og Velkomst Bonusser

11/01/2021

Version 1.6.

Tilføjelse af betingelser for midlertidige konti
 1. Kontoregler
 2. Betalingsregler
 3. Sikkerhedsregler
 4. Casino og bonusser
 5. Ansvarsfraskrivelse
 6. Chatfunktion
 7. Klager
 8. Lovvalg og værneting

 

 1. Kontoregler

1.1 For at blive registreret som spiller skal man indgive ansøgning om registrering. Ansøgningen kræver som minimum følgende oplysninger om spilleren:

 • For- og efternavn
 • Adresse
 • Mobilnummer
 • Gyldig e-mailadresse
 • CPR-nummer
 • Bekræftelse af, at spilleren er fyldt 18 år

Personen, der indgiver ansøgningen, bekræfter, at alle oplysningerne i ansøgningsskemaet er sande, korrekte og ajourførte. Registrering skal foretages personligt. Videoslots vil ikke registrere personen, og hvis vedkommende allerede er registreret, vil Videoslots annullere vedkommendes registrering som spiller, hvis Videoslots får kendskab til, at vedkommende har opgivet urigtige oplysninger ved registreringen som spiller. Kun én konto pr. spiller er tilladt. Hvis du forsøger at oprette mere end én konto, enten i dit eget eller et andet navn, eller hvis du forsøger at benytte tjenesterne via en anden persons konto, har vi ret til straks at lukke alle dine konti, tilbageholde eventuelle gevinster på sådanne konti og ekskludere dig fra fremtidig brug af tjenesterne. Det er spillerens ansvar at sørge for, at vedkommendes spil er lovligt indenfor det område, hvor vedkommende er bosiddende.

Videoslots skal verificere identiteten af alle spillere, der har registreret sig hos selskabet. Videoslots kan således kontrollere oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med registrering, med offentlige registre eller andre registre hos uafhængige kilder. For at verificere identiteten af en spiller ved hjælp af tredjeparts identitetsverifikationstjenester er Videoslots forpligtet til at videregive oplysninger om spilleren til tredjeparter. Du giver hermed dit udtrykkelige samtykke til en sådan videregivelse, overførsel og udveksling af oplysninger med ethvert tredjepartsselskab, som Videoslots til enhver tid måtte vælge som udbyder af en sådan tjeneste. P.t. gør Videoslots brug af Experian men forbeholder sig ret til at vælge alternative kilder, som Videoslots måtte finde hensigtsmæssigt, uden yderligere samtykke fra dig.

Du må ikke sælge, overdrage eller overtage konti til eller fra andre spillere.

Der må ikke overføres penge fra din konto til en anden spillers konto.

Læs disse Vilkår og betingelser nøje, før du accepterer dem. Hvis du ikke er enig i bestemmelserne i disse Vilkår og betingelser, må du ikke bruge eller fortsætte med at bruge siderne.

Du forstår fuldstændigt og indvilger i at være bundet af disse Vilkår og betingelser, som til enhver tid kan ændres af os.

Hvis vi ændrer disse Vilkår og betingelser på en måde, som begrænser dine nuværende rettigheder eller på anden måde kan være til skade for dig, vil vi underrette dig, før sådanne ændringer træder i kraft. Hvis du ikke accepterer de opdaterede vilkår og betingelser, skal du ophøre med at bruge siderne.

Du kan til enhver tid lukke din konto ved at klikke på hjemmesiden under Profil og anmode om lukning af din konto hos Videoslots.

1.2 Som ansøger af oprettelse af en Videoslotskonto bekræfter du:

 • at du er bosiddende i Danmark.
 • at du ikke handler på vegne af andre.
 • at du ikke har begrænset rets- og handleevne.
 • at du ikke vil udføre aktiviteter af kriminel karakter via din Videoslotskonto.
 • at du ikke vil indskyde penge, der stammer fra aktiviteter af kriminel eller anden ulovlig karakter.
 • at du ikke vil indskyder penge ved brug af et kort, som kontohaveren ikke har ret til at bruge.

1.3 Når du registrerer dig på Videoslots, accepterer og anerkender du:

 • alle definitioner og bestemmelser i disse Vilkår og betingelser.
 • at de gældende vilkår og betingelser til enhver tid kan ændres.
 • at du er forpligtet til at gøre dig bekendt med den seneste version af disse Vilkår og betingelser, med eventuelle ændringer, som du til enhver tid måtte blive underrettet om.
 • at Videoslots ikke er en finansiel institution.
 • at pengeindskud skal bruges til at satse/spille for.
 • at der ikke bliver pålagt renter for midler på din konto.

1.4 Videoslots forbeholder sig retten til efter eget skøn at:

 • nægte at oprette en Videoslot konto, og/eller ret til at lukke en eksisterende konto.
 • afvise indbetalinger uden nærmere begrundelse, dog således at alle indsatser og gevinster, der allerede er foretaget, vil blive afregnet af selskabet, så længe disse ikke er opnået som følge af svigagtig eller anden ulovlig eller illegal aktivitet.
 • suspendere og/eller afvikle kontoen fra markedsføringsaktiviteter, konkurrencer eller andre tjenester.

Hvis Videoslots er af den opfattelse, at der er begrundet mistanke om, at kontoen bliver, er blevet eller vil blive brugt til ulovlige, svigagtige eller uærlige aktiviteter, forbeholder vi os retten til:

  • at anmode om dokumentation som bevis for identitet, tilladelse til at anvende et specifikt kort (herunder forudbetalte kort) og/eller andre oplysninger fra kontohaveren, før behandling af udbetalinger.
  • at opbevare og håndtere midler tilhørende kontohaveren i overensstemmelse med dansk lovgivning og almindeligt accepterede retningslinjer.
  • at forvalte kontanter. Dette kan f.eks. omfatte pengeinstitut og/eller betalingstjenesteudbyder, der har fået til opgave at holde midler i kontohaverens navn eller til fordel for kontohaveren.
  • at inddrage og/eller konfiskere midler på en konto og/eller afvise at imødekomme et krav, såfremt disse Vilkår og betingelser, direkte eller indirekte, er blevet misligholdt og/eller anden uautoriseret brug er sket.
  • at begrænse og afvise indsatser samt tilbagetrække aktiviteter eller spil fra at blive tilbudt på siden.
1.4.1. Midlertidige konti
 • Hvis din konto er registreret som en Midlertidig spilkonto, kan du maksimalt indbetale 10.000 kr., og du kan ikke hæve dine penge. 
 • Hvis du er registreret i Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS), kan din Midlertidige spilkonto ikke oprettes. 
 • Videoslots forbeholder sig ret til at lukke din Midlertidige spilkonto, hvis du har afgivet forkerte oplysninger i forbindelse med din registrering, eller hvis du ikke har fremlagt den nødvendige dokumentation for rigtigheden af oplysningerne inden for 30 dage.

1.4.2 Inaktive konti

Din medlemskonto betragtes som inaktiv, når du ikke har været logget ind på din konto i mere end 12 (tolv) måneder.

1.4.3 Hvilende konti

Hvis din konto har været inaktiv i 30 (tredive) måneder, vil vi udbetale saldoen på din konto til dig eller, hvis dette ikke er muligt, tilbageholde midlerne.

1.4.4 Spærrede/suspenderede konti

 • Hvis din medlemskonto er blevet spærret af Videoslots, udbetales midlerne på kontoen til dig. Bemærk venligst, at Videoslots umiddelbart vil overføre pengene til din sidst anvendte betalingstjeneste i tilfælde af spærring af din konto, medmindre din konto er under undersøgelse for hvidvaskning af penge. Hvis dette er tilfældet vil Videoslots tilbageholde midlerne, indtil der foreligger tilladelse til at frigive dem.

1.4.5 Selvudelukkelse og/eller ekskluderede konti

 • Hvis du vælger at udelukke din medlemskonto, eller den er blevet ekskluderet af Videoslots, udbetales saldoen på medlemskontoen til dig. Bemærk venligst, at Videoslots umiddelbart vil overføre pengene til din sidst anvendte betalingstjeneste i tilfælde af spærring af din konto, medmindre din konto er under undersøgelse for hvidvaskning af penge. Hvis dette er tilfældet vil Videoslots tilbageholde midlerne, indtil der foreligger tilladelse til at frigive dem.

1.4.6 Lukkede konti

 • Hvis du ønsker at lukke din medlemskonto, eller kontoen lukkes af Videoslots, udbetaler Videoslot saldoen på din medlemskonto til dig snarest muligt og senest 5 (fem) hverdage efter lukningen. Der opkræves ingen gebyrer for lukningen. Bemærk venligst, at Videoslots umiddelbart vil overføre pengene til din sidst anvendte betalingstjeneste i tilfælde af lukning af din konto, medmindre din konto er under undersøgelse for hvidvaskning af penge. Hvis dette er tilfældet vil Videoslots tilbageholde midlerne, indtil der foreligger tilladelse til at frigive dem, eller eventuelt anmode om yderligere oplysninger som bevis for spillerens identitet, indtil den anmodede dokumentation fremsendes af spilleren.
 • Eventuelle indsatser vil blive afregnet, når kontoen lukkes.

1.5 Videoslots garanterer:

 • at forvalte de midler, der tilhører kontohaveren, på en sikker og hensigtsmæssig måde.
 • at behandle oplysninger om kontohaveren i overensstemmelse med gældende love og regler samt databeskyttelseslovgivningen.

1.6 Enhver tvist vedrørende en konto og/eller transaktioner i forbindelse med en konti, der ikke kan løses i overensstemmelse med bestemmelserne i disse Vilkår og betingelser, skal løses i henhold til maltesisk lovgivning.

1.7. Hvis Videoslots.com ved en fejl krediterer din konto gevinster, der ikke tilhører dig, hvad enten det skyldes en teknisk eller menneskelig fejl, tilhører beløbet Videoslots.com, og beløbet vil blive tilbageført fra din konto. Hvis du har hævet midler, der ikke tilhører dig, før Videoslots.com bliver klar over fejlen, vil det fejlagtigt udbetalte beløb, uden præjudice for andre retsmidler og foranstaltninger i henhold til loven, anses for gæld, du skylder Videoslots.com. I tilfælde af berettiget kreditering er du forpligtet til straks at underrette Videoslots.com via e-mail.

1.8. Du skal sikre, at de penge, du indbetaler til din medlemskonto, ikke er behæftet med nogen ulovligheder og navnlig ikke stammer fra ulovlige aktiviteter eller kilder, og at du forstår, at du ved at deltage i spillene løber en risiko for at miste de penge, du har indbetalt. Du må ikke være involveret i svigagtige, hemmeligt aftalte eller andre ulovlige aktiviteter i forbindelse med din eller tredjeparters deltagelse i spillene, og du må ikke benytte softwareunderstøttede metoder eller teknikker eller hardwareudstyr i forbindelse med din deltagelse i spillene. Vi forbeholder os retten til at ugyldiggøre alle væddemål i tilfælde af en sådan adfærd.

1.9. Ansvarligt spil

1.9.1. Du kan efter eget skøn vælge at udelukke dig selv fra at spille spillene på hjemmesiden (midlertidigt eller på ubestemt tid). For at spærre din konto skal du gå ind på din profil og vælge de relevante indstillinger eller kontakte support@videoslots.com.

1.9.2. Efter din registrering, skal du vælge en indbetalingsgrænse. Dette kan blive indstillet som en daglig, ugentlig eller månedlig begrænsning. Du kan også vælge en indskuds-, tabs- og indsatsgrænser, indskudsloft eller spilgrænse på daglig (24 timer), ugentligt (7 dage) eller månedlig (30 dage) spilaktivitet. For at indstille ovennævnte grænser skal du logge ind på din konto, hvor du under din profil kan foretage dine indstillinger eller redigere dine grænser. Du kan ændre din spillebegrænsning, der automatisk vil træde i kraft efter 24 timer. Hvis du vil nedsætte din spillebegrænsning, træder ændringen øjeblikkeligt i kraft.

1.9.3. Du kan vælge, at selv-udelukke dig for en bestemt periode på 24 timer, 1 måned, 6 måneder, 1 år, 3 år eller 5 år eller i tidsubegrænset periode. Bemærk venligst, at din konto under ingen omstændigheder kan genåbnes i perioden. Hvis du ønsker at udelukke dig på ubestemt tid, vil din spilkonto blive lukket, og aftalen med os ophører. Du har mulighed for at oprette en ny konto, dog tidligst et år efter, at vi har lukket din konto. Vi anbefaler også, at du foretager dette hos andre udbydere, som du måtte være registreret hos. Du har også ret til selv at udelukke dig fra vores hjemmeside via ROFUS (Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere) på www.rofus.nu. Når en midlertidig selvudelukkelsesperiode i ROFUS er udløbet, vil du kunne logge ind på din konto hos Videoslots igen.

1.9.4. For at selv-udelukke dig selv, skal du benytte det nationale selv-udelukkelssystem Spillemyndigheden’s Register for Selv-udelukkede Personer (ROFUS), på www.rofus.nu. Du kan også sende en email til vores kundesupport på den adresse, der fremgår af http://www.videoslots.com, med angivelse af følgende oplysninger “Jeg ønsker at blive ekskluderet fra www.videoslots.com”, eller gå ind på www.videoslots.com, og klikke på “Ansvarligt spil”. Selvudelukkelse træder øjeblikkeligt i kraft, når kundesupport modtager din anmodning. Vi skal dog bede dig om at oplyse os den valgte tidsperiode, du ønsker at være udelukket. I modsat fald anvendes som standard en minimumsperiode på 6 måneder.

1.9.5. Hvis du ønsker at udelukke dig på ubestemt tid, bliver din konto lukket, og du vil være udelukket fra registrere dig igen på vores hjemmeside.

1.9.6. Tab af kontrol

 • Spil skal betragtes som underholdning og ikke som en måde at tjene penge på.
 • Hold styr på, hvor meget tid og hvor mange penge du bruger på at spille.
 • Før du begynder at spille, anbefaler vi, at du anvender en funktion til at fastsætte indskuds-, tabs- og indsatsgrænser til at kontrollere, hvor mange penge du kan bruge på at spille. Du finder funktionen under ‘Min konto’ -> "Ansvarligt spil".
 • Hvis du gerne vil se, hvilken type spiller du er, anbefaler vi, at du gennemfører selvevalueringstesten, så du hurtigt kan reagere på tegn på spilleafhængighed.
 • Hvis du har brug for en pause fra at spille, kan du foretage selvudelukkelse under sektionen 'Min konto'.
 • Undgå at jage tab.
 • Spil kun, når du kan dække dine tab.
 • Hvis du er bekymret over din spilleadfærd og har brug for at tale med nogen om det, bedes du kontakte en af organisationerne, som du finder under Støtteorganisationer siden på vores website.

1.9.7. Du må ikke indbetale penge, der stammer fra ulovlig virksomhed eller kilde.

1.9.8. Vær opmærksom på, at spil kan skabe afhængighed. Hvis en du udviser tegn på afhængighed, kan du finde hjælp på hjemmesiden under Ansvarligt spil.

1.9.9. Afhængighed/økonomiske problemer

 • Har andre sagt til dig, at du spiller for meget?
 • Spiller du for at flygte fra et kedeligt eller ulykkeligt liv?
 • Giver skænderier, frustrationer eller skuffelser dig lyst til at spille?
 • Spiller du alene i længere tid?
 • Pjækker du fra arbejde, studie eller skole for at spille?
 • Har du nogensinde løjet for at dække over, hvor mange penge eller hvor meget tid du bruger på at spille?
 • Har du løjet, stjålet eller lånt penge for at kunne blive ved med at spille?
 • Har du været tilbageholdende med at bruge 'spillepenge' på andre ting?
 • Har du mistet interessen for familie, venner eller hobbyer på grund af spil?
 • Når du taber, føler du så, at du bliver nødt til at prøve at vinde det tabte tilbage hurtigst muligt?
 • Hvis du løber tør for penge, når du spiller, føler du dig da fortabt og fortvivlet, og føler du trang til at spille igen hurtigst muligt?
 • Spiller du til den sidste øre er brugt, så du ikke engang har råd til bussen hjem eller en kop kaffe?
 • Føler du dig deprimeret eller har du selvmordstanker på grund af, at du spiller?

1.9.10.  Besøg Ansvarligt Spil siden for mere information.

 

 1. Betalingsregler

2.1 Du må deltage i ethvert spil, så længe at du har midler på din konto.

2.2 Du kan indbetale penge ved hjælp af en række betalingsmetoder, herunder VISA, VISA electron, Mastercard, Skrill, Euteller eller Neteller.

2.3 Minimumsbeløb for indbetaling er 100 kroner. Der opkræves ingen administrationsgebyrer, hvis du benytter anden betalingstjeneste end Euteller. Hvis du benytter Euteller, opkræves et administrationsgebyr på 1,95 %.

2.4 Indbetalinger bliver behandlet med det samme, og den opdaterede saldo vises straks på din konto, når en betalingstjenesteudbyder bliver benyttet. Videoslots fraskriver sig ethvert ansvar for forsinkelser som følge af selskabets betalingssystem eller forsinkelser forårsaget af tredjeparter.

2.5 I henhold til vores licens er vi forpligtede til at informere vores kunder om, hvad der sker med de midler, vi holder på deres konto, og i hvilket omfang midlerne er sikret i tilfælde af insolvens. Vi holder kundernes midler adskilt fra selskabets midler på en særskilt spillerkonto i henhold til dansk lovgivning.

2.6 Videoslots har ret til at afvise en indbetaling eller indsats til en kontohaver, indtil kontohaverens identitet er dokumenteret.

2.7 Udbetalinger fra en Videoslotskonto foretages gennem betalinger adresseret til kontohaveren eller overført til en bankkonto i kontohaverens navn, som oplyst af kontohaveren. Videoslots forbeholder sig retten til at udvise særlig fornøden omhu ved anmodning om en ændring.

2.8 Minimumsbeløb til hævning er 200 kroner for alle betalingsmetoder, herunder bankoverførsler. Kontakt vores kundesupport på support@videoslots.com, hvis du ønsker udbetaling af mindre end de anført beløb. Der opkræves et administrationsgebyr på 3,95 %.

Der opkræves ikke gebyr for udbetalinger via normal bankoverførsel, uanset hvor mange gange du anmoder om udbetaling pr. dag.

2.9 Som spiller kan du anmode om lige så mange udbetalinger, som du ønsker, så længe den i afsnit 2.3 ovenfor anførte grænse overholdes. Hvis en spiller anmoder om udbetalinger mere end én gang i løbet af en dag, opkræves et administrationsgebyr på 25 kroner. Der opkræves ikke gebyr for udbetalinger via normal bankoverførsel, uanset hvor mange gange spilleren ønsker at hæve pr. dag.

Videoslots opkræver ikke gebyrer for udbetalinger via normal bankoverførsel. Det anbefales dog, at tjekke med din bank, om de opkræver nogen gebyrer. Videoslots er ikke ansvarlig for eventuelle gebyrer, som du opkræves af din bank, da det ligger uden for vores kontrol. 

2.10 Videoslots er forpligtet til at kontrollere spillerens identitet. Dette sker gennem digital verifikation eller via anden tredjeparts elektronisk kontrol, hvor det er muligt. Hvis elektronisk kontrol ikke er muligt, vil du blive bedt om at fremlægge dokumentation for identitet over for Videoslots, f.eks. i form af kopi af dit pas, kørekort eller anden dokumentation der gør det muligt for os at kontrollere din alder og identitet. Vi vil muligvis også bede dig om at opdatere dokumentation, som du tidligere har videregivet til os, hvis der sker ændringer i dine personlige forhold, som f.eks. adresseændring, eller dine tidligere fremsendte identitetspapirer er udløbet. Ud over ved registrering vil vi eventuelt anmode om dokumentation for identitet på forskellige andre tidspunkter, idet vi er lovmæssigt forpligtede til at kende din identitet. Ud over dokumentation for identitet vil vi muligvis også bede dig om at fremlægge dokumentation for dine økonomiske forhold og/eller indtægt i form af f.eks. kontoudtog, ansættelsesoplysninger, selvangivelser og andre oplysninger, der er relevante for dine økonomisk forhold. Når de akkumulerede transaktioner foretaget af en spiller på hjemmesiden overstiger 20.000 kroner, kan Videoslots desuden foretage supplerende kundekendskabsprocedurer, hvorunder Videoslots kan anmode om yderligere kundekendskabsdokumentation fra dig.

Videoslots kontakter spilleren omkring fremlæggelse af kundekendskabsdokumentation og vil altid udelade følsomme og fortrolige oplysninger. Videoslots behandler udbetalingen, så snart tilfredsstillende dokumentation er modtaget.

2.11 Hvis ovennævnte grænse ikke er overskredet, sørger Videoslots for at behandle alle udbetalinger inden for 48 timer uden nogen former for garanti. Der kan være tilfælde, hvor en spillers spilmønster skal undersøges før godkendelse af udbetaling. I sådanne tilfælde må spilleren forvente, at der i visse tilfælde kan forekomme forsinkelser i udbetalingen, og at Videoslots ikke kan give en forklaring på, hvorfor udbetalingen endnu ikke er behandlet. Sådanne tilfælde omfatter Videoslots og kompetente myndigheders undersøgelser af svigagtig aktivitet og hvidvaskning af penge.

2.12 Videoslots er underlagt sin politik for bekæmpelse af hvidvask af penge samt alle love og regler, der gælder herfor. Derfor forbyder Videslots overførsler mellem spillerkonti, samt at spillere foretager indbetaling fra ét medie og forsøger at opnå udbetaling fra et andet. Eventuel mistanke herom skal håndteres og anmeldes til myndighederne. Sådan adfærd samt andre mistænkelige transaktioner vil blive anmeldt til myndighederne.

2.13 Videoslots forbeholder sig retten til at opkræve et transaktionsgebyr for indbetalinger, der ikke er benyttet som indsats før anmodning om udbetaling. Transaktionsgebyret overstiger ikke 3,95 %, men Videoslots forbeholder sig retten til at opkræve højere eller lavere beløb.

2.14 Videoslots forbeholder sig retten til at opkræve administrationsgebyr for udbetalinger, som beskrevet på hjemmesiden, hvilket f.eks. vil ske, når der anmodes om mere end én udbetaling i løbet af en uge.

2.15 Hvis du, når du spiller progressive slots, får en jackpot på 500.000 kroner eller mere, kan du være nødt til at vente i op til 30 hverdage fra vindertidspunktet på, at udbetalingen behandles. Herefter er kontohaveren berettiget til at få udbetalt den samlede gevinst uanset størrelse.

For gevinster, der ikke er kategoriseret som progressive jackpots, gælder følgende:

 • Du kan til enhver tid få udbetalt saldoen på din konto (bortset fra en bonus-saldo, som er underlagt indsatsrestriktioner). Ved anmodning om udbetaling skal alle beløb på op til i alt 300.000 kroner overføres til din oprindelige betalingstjeneste. Beløb over dette loft udbetales ved bankoverførsel. Ved anmodning om udbetaling af beløb på over 300.000 kroner bedes du rette henvendelse til vores kundesupport på support@videoslots.com

I henhold til den lov, som regulerer Videoslots virksomhed, er vi forpligtet til at foretage yderligere kundelegitimationskontrol af store gevinstudbetalinger, hvilket kan medføre en forsinkelse, når du skal have udbetalte dine penge.

2.16 Videoslots kan ikke holdes ansvarlige af kunderne for jackpot-puljer. Videoslots er ikke forpligtet til at udbetale en jackpot-gevinst, før end hele legitimationsprocessen er bekræftet (herunder legitimation af spilleren og gevinst), og udbetalingen er blevet godkendt af Videoslots eller andre tredjepartsleverandører.

2.17 Der ydes ingen kredit til spillere på Videoslots. Spillere skal have tilstrækkelige midler på deres konto til at dække alle indsatser. Videoslots forbeholder sig retten til at ugyldiggøre alle væddemål, der måtte være indgået, hvis der ikke er tilstrækkelige midler på kontoen til at dække indsatsen. Alle gevinster, der er udbetalt til spillere som følge af indgåede væddemål uden tilstrækkelige midler, skal straks returneres til Videoslots, som under alle omstændigheder forbeholder sig retten til at foretage de nødvendige justeringer på spillerens konto.

2.18 Spillere, der tilgår spil under vores danske licens, kan kun indbetale i danske kroner (DKK).

 

 1. Sikkerhedsregler

3.1 Videoslots garanterer at holde alle kontohavers oplysninger strengt fortrolige. Oplysninger vil blive videregivet på de statslige myndigheders, dommeres eller anden offentlig myndigheds forlangende, og/eller i tilfælde af at en kontohaver overtræder Videoslots regler, kan oplysninger videregives til tredjepart til brug for nærmere undersøgelser.

3.2 Ved oprettelse af en konto hos Videoslots, vælger kontoindehaveren en adgangskode og et brugernavn, og anbefales på det kraftigste, at holde, det omtalte konto brugernavn, adgangskode og login detaljer strengt fortrolige. Hvis kontoindehaveren på et hvilket som helst tidspunkt mistænker, at (i) en trejdepart kender de omtalte login detaljer, eller (ii) en trejdepart har fået adgang til denne information, eller (iii) opdager enhver mistænkelig aktivitet eller login, der på rimelig vis indikerer uautoriseret brug af kontoen, af en trejdepart, skal kontoindehaveren øjeblikkeligt ændre login detaljer, eller alternativt øjeblikkeligt kontakte Videoslots’ kundeservice, hvorefter et nyt link til nulstilling af adgangskode leveres direkte af Videoslots. Videoslots vil ikke være ansvarlig for nogen form for uautoriseret aktivitet, der er foretaget på kontoen.

3.3 Hvis kontoindehaveren har grund til at tro, at andre er blevet part i disse oplysninger, skal kontoindehaveren straks kontakte Videoslots kundeservice, og der udstedes et nyt link til nulstilling af adgangskode.

3.4 Kortindbetalinger kan til enhver tid blive delvist og/eller helt afvist af visse sikkerhedssystemer, der forvaltes i samarbejde med en betalingsløsningsudbyder og/eller et pengeinstitut. Sådanne sikkerhedsforanstaltninger kan i visse tilfælde betyde, at reelle korttransaktioner afvises, hvis de ikke kan behandles på det pågældende tidspunkt. Videoslots personale har ingen indflydelse på de pågældende systemer og har ikke kendskab til, hvorfor udbetalinger bliver afvist.

3.5 Videoslots kan anmode om dokumentation til at kontrollere identiteten og/eller tilladelse til at benytte et bestemt kort og/eller andet, som er oplyst af kontohaveren, før behandling af indbetalinger og/eller udbetalinger. Dette kan forårsage mindre forsinkelser.

3.6 Det er ulovligt at bruge og misbruge en fejl i den spilsoftware, der stilles til rådighed af Videoslots. Videoslots træffer alle nødvendige foranstaltninger i tilfælde af, at en spiller bruger og/eller misbruger en bug i form af spærring af spillerens konto, indefrysning af midler samt eventuelt retslige skridt.

3.7 Der må kun bruges én bonus pr. husstand/IP-adresse. I tilfælde af bonusmisbrug vil den pågældende bonus blive inddraget og eventuelle midler på kontoen indefryses.

3.8 Videoslots forbeholder sig retten til efter eget skøn at annullere, ændre eller justere transaktioner og/eller inddragede midler som følge af: tekniske fejl, “åbenlyse fejl”, force majeure, overtrædelse af disse Vilkår og betingelser, uregelmæssigt spil, utilsigtet brug af bonusser, herunder bonusser foretaget eller auktioneret af spillere eller Videoslots system, kampagner, præmier eller belønninger af lignende art og/eller kriminelle handlinger.

3.9 Videoslots påtager eller accepterer intet ansvar for skader på en casinospiller og/eller tredjepart som direkte og/eller indirekte følge af:

 • tekniske fejl, åbenlyse fejl, force majeure og/eller resultatet af et casino spil, og/eller lignende.
 • overtrædelse af disse Vilkår og betingelser.
 • aftalt spil og/eller kriminelle handlinger.
 • økonomiske risici og tab, og/eller
 • retslige og økonomiske skridt og/eller andre retsmidler mod deltageren og/eller tredjepart.

3.10 Udbetaling af midler til en spiller foregår på samme måde som indbetaling. Det betyder, f.eks. at hvis en spiller indbetaler med Skrill, så skal udbetalingen ske til samme Skrillkonto. Medmindre der er tale om gevinster på over 300.000 kroner, hvor afsnit 2.15 finder anvendelse.

 

 1. Casino og bonusser

4.1 INDLEDNING

4.1.1 Videoslots tilbyder en række valgfrie bonusser: f.eks. Velkomstbonus og Reload bonus (hver for sig en bonus og samlet kaldet bonusser). 

4.1.2 For hver af disse bonusser gælder særlige vilkår og betingelser og eventuelt individuelle spillekrav (se nedenfor). Når du aktiverer en bonus, bekræfter du, at du accepterer gældende vilkår og betingelser.

4.1.3 Du kan kun have en aktiv bonus på din konto ad gangen. Du kan godt have en aktiv Velkomstbonus på din konto. Hvis du allerede har en aktiv bonus og vil aktivere en ny, skal du deaktivere den aktuelle bonus ved at afvise den under 'Mine bonusser' på din konto.

4.1.4 Du kan til enhver tid afvise eller deaktivere en bonus ved at klikke på 'Afvis' under 'Mine bonusser'. Når du har afvist eller deaktiveret bonussen, vil den ikke længere være tilgængelig for dig (den kan ikke reaktiveres), og ingen yderligere rater af bonussen vil blive krediteret til din spilkonto. Bonusbeløb, der allerede er krediteret til din spilkonto, vil stadig være tilgængelige for dig.

4.1.5 Du kan vinde forskellige trofæer, der skal anses for, at være samleobjekter, men ikke er, og ikke skal betragtes som en Bonus, i henhold til bestemmelserne i dette afsnit (’Trofæer’). Trofæer kan vindes ved, at spille spil, der fra tid til anden, og efter eget skøn udbydes af Videoslots. Du skal dog gennemspille et minimumsbeløb på € 0.09 pr. spin for, at være berettiget til, at kunne vinde trofæer hos Videoslots i overensstemmelse med denne klasul. Vundne trofæer er tilgængelige under ’ Mine Belønninger’ på spillerens konto.

4.2 GENERELLE BONUSREGLER

4.2.1 Følgende regler og definitioner gælder generelt for alle bonusser:

Ved 'Aktiveringsdato’ forstås den definition, som fremgår af nedenstående relevante afsnit om Bonus (se enten Velkomstbonus og Reload bonus herunder).

Ved 'Bonusbeløb' forstås beløb, der er krediteret til din spilkonto af Videoslots som følge af deltagelse i en bonus og opfyldelse af de relevante spillekrav.

Ved 'Første indskud' forstås den definition, som fremgår af nedenstående relevante afsnit om Bonus (se enten Velkomstbonus og Reload bonus herunder).

Ved 'Spilkontosaldo' forstås den samlede udbetaling på din spilkonto, herunder de penge du har indbetalt og eventuelle bonusbeløb.

Ved 'Maksimum bonus’ forstås den definition som fremgår af nedenstående relevante afsnit om Bonus (se enten Velkomstbonus eller Reload bonus).

Ved 'Brugsperiode’ forstås den definition, som fremgår af nedenstående relevante afsnit om Bonus (se enten Velkomstbonus og Reload bonus herunder).

4.2.2 For at kunne modtage en Bonus, skal du opfylde gennmspilskravene for denne Bonus. Vores Bonusser kan blive optjent ved, at spille alle spil, med undtagelse af Velkomstbonus tilbuddet, som beskrevet i punkt 4.2.3, og med undtagelse af progressive Jackpot spil tilbudt tilbudt af  Videoslot, med mindre andet er oplyst i det specefikke Bonus tilbud.

4.2.3 Dette velkomsttilbud kan kun omsættes på følgende spil:

Fire In The Hole, San Quentin, East Coast vs West Coast, Deadwood, Punk Rocker, Pink Elephants 2, Jin Chans Pond of Riches, Book of Dead, Rise of Merlin, Reactoonz, Reactoonz 2, Tome of Madness, Rise of Olympus, Gemix, The Green Knight, Lord Merlin and The Lady of the Lake, House of Doom 2 The Crypt, Legacy of Dead, The Sword & The Grail, Pimped, Legacy of Egypt, Moon Princess, Wild Frames, Fire Joker, Raging Rex, Super Flip, Viking Runecraft, Wild North, Honey Rush, Great Rhino Megaways, The Dog House, The Dog House Megaways, Wild West Gold, Gates of Olympus, Madame Destiny Megaways, Wolf Gold, The Wild Machine, Buffalo King, Gordon Ramsey Hells Kitchen, Dazzle Megaways, Starburst, Blood Suckers, Fruit Shop Megaways, Rome The Golden Age, Aloha! Cluster Pays, Jack Hammer, Dead or Alive, Fruit Shop, Steam Tower, Twin Spin, Guns N Roses, Piggy Riches Megaways, The Hand of Midas, Robin Hoods Wild Forest, Gonzo's Quest Megaways, War of Gods, The Wild Hatter, Dragons Fire Megaways, Book of Adventure Superstake, Wonderland Wilds og Captain Venture.

4.2.4 Hvis du forsøger at foretage en indsats i et spil, der ikke tæller med i indsatskravet for en bonus, får du vist et vindue med besked om, at du ikke kan foretage en indsats i det spil med bonussen. Hvis du alligevel ønsker at spille det spil, bliver du nødt til at gå ind på 'Min profil' og selv afvise bonussen. Bonussen vil blive afvist, og ingen yderligere rater af bonussen vil blive krediteret til dig.

4.2.5 Du kan blive bedt om at indbetale yderligere beløb ud over dit første indskud for at opfylde indsatskravene for en bonus.

4.2.6 Hos Videoslots vil vi gerne have at du drager fordel af vores bonusser tidligere, så vores bonusser bliver krediteret din spilkonto i 10 separate rater. Hver rate er lig med 10 % af værdien af bonussen. Du skal satse et beløb svarende til 3½ gange dit første indskud i løbet af brugsperioden for at være berettiget til at modtage første bonusrate. Hvis du ikke satser et beløb svarende til 3½ gange dit første indskud i løbet af brugsperioden, modtager du ingen bonusser.

4.2.7 Hver gang en rate af bonussen bliver krediteret til din spilkonto, kan du vælge: (i) at satse beløbene (hvorved beløbene bidrager til de tilbageværende indsatskrav), eller (ii) få beløbene udbetalt. Hvis du forsøger at få udbetalt gevinster og/eller bonusrater, der allerede er krediteret din spilkonto i løbet af brugsperioden, før den maksimale bonus er blevet krediteret, får du vist et vindue med besked herom. Hvis du ignorerer vinduet og fortsætter med at få beløbene udbetalt, vil ingen yderligere bonusrater blive krediteret til din spilkonto.

4.3 VELKOMSTBONUS

4.3.1 Følgende definitioner gælder for Velkomstbonus:

Ved "Aktiveringsdato" forstås den dato, hvor du har aktiveret Velkomstbonus (under 'Mine bonusser' på din konto, som du finder under "Min profil"). Du har tredive (30) kalenderdage, medmindre andet fremgår af vilkårene og betingelserne for dette tilbud, (inklusiv dagen hvor velkomstbonussen aktiveres) til at aktivere din velkomstbonus.

Ved "Første indskud" forstås det første indskud, du foretager hos Videoslots op til den maksimale bonus, der fremgår af bonustilbuddet. Selvom det er muligt at foretage et første indskud der overstiger dette beløb og satse disse beløb, vil alle beløb over det anførte bonustilbud ikke være en del af det første indskud.

Ved "Maks. bonus" forstås et beløb svarende til dit første indskud (op til det maksimumbeløb der fremgår af bonustilbuddet).

Ved "Brugsperiode" forstås tres (60) kalenderdage fra aktiveringsdatoen. Du har tres (60) kalenderdage, medmindre andet fremgår af vilkårene og betingelserne for dette tilbud, (inklusiv dagen hvor velkomstbonussen aktiveres ("Aktiveringsdato")) til at bruge din velkomstbonus. Du finder bonusser under 'Mine bonusser' på din konto (under 'Min profil').

4.3.2 Velkomstbonussen er kun tilgængelig for nyligt registrerede spillere, der foretager et første indskud.

4.3.3 Når du har foretaget dit første indskud, kan du når som helst vælge at aktivere velkomstbonussen under 'Mine bonusser' på din konto (under "Min profil").

4.3.4 Når du har aktiveret velkomstbonussen, begynder alle indsatser, du foretager med dit første indskud, eller andre beløb du indbetaler herefter, at tælle med i indsatskravene.

4.3.5 Den velkomstbonus, der udbetales til dig, afhænger af det samlede beløb, som du satser i løbet af brugsperioden. Velkomstbonussen, der udbetales til dig, kan aldrig overstige den velkomstbonus, der fremgår af tilbuddet, medmindre du har en anden aktiv velkomstbonus.

4.3.6 Den maks. bonus, du har til rådighed (såfremt indsatskravene er opfyldt til fulde), svarer til det mindste af følgende: (i) dit første indskud, og (ii) det beløb som fremgår af velkomstbonustilbuddet.

4.3.7 For at modtage den maksimale bonus skal du gennemspille et beløb tilsvarende 10 gange værdien af din første indbetaling og 10 gange din bonus, medmindre andet fremgår af vilkårene og betingelserne for bonustilbuddet. Hvis dit første indskud f.eks. er på € 100, skal du for at modtage den maksimale bonus (af € 100) satse et beløb på € 2,000 ((€ 100 + € 100) x 10) via dit første indskud og yderligere beløb du har indbetalt til din spilkonto [og alle bonusrater, der allerede er krediteret til din spilkonto].

4.3.8 Velkomstbonussen bliver udbetalt som følger:

Rate

Det beløb, der skal gennemspilles i perioden

Den samlede Indbetalingsbonus, der kan udbetales i perioden

1. Rate

1 x Første Indbetaling

10 % af Første Indbetaling

2. Rate

2 x Første Indbetaling

Yderligere 10 % af Første Indbetaling

3. Rate

3 x Første Indbetaling

Yderligere 10 % af Første Indbetaling

4. Rate

4 x Første Indbetaling

Yderligere 10 % af Første Indbetaling

5. Rate

5 x Første Indbetaling

Yderligere 10 % af Første Indbetaling

6. Rate

6 x Første Indbetaling

Yderligere 10 % af Første Indbetaling

7. Rate

7 x Første Indbetaling

Yderligere 10 % af Første Indbetaling

8. Rate

8 x Første Indbetaling

Yderligere 10 % af Første Indbetaling

9. Rate

9 x Første Indbetaling

Yderligere 10 % af Første Indbetaling

10. Rate

10 x Første Indbetaling

Yderligere 10 % af Første Indbetaling

 

Illustrativt eksempel:

Første indbetaling: € 100

Maksimal Indbetalingsbonus: € 100

Rate

Samlet beløb, der skal spilles for i løbet af brugsperioden

Samlet velkomstbonus til udbetaling i løbet af brugsperioden

1. Rate

€ 200

€ 10

2. Rate

€ 400

€ 20

3. Rate

€ 600

€ 30

4. Rate

€ 800

€ 40

5. Rate

€ 1,000

€ 50

6. Rate

€ 1,200

€ 60

7. Rate

€ 1,400

€ 70

8. Rate

€ 1,600

€ 80

9. Rate

€ 1,800

€ 90

10. Rate

€ 2,000

€ 100

 

4.4. RELOAD BONUS

4.4.1 Følgende definitioner gælder for Reload bonus:

Ved "Aktiveringsdato" forstås den dato, hvor du har aktiveret Reload Bonus ((under 'Mine bonusser’ på din konto, som du finder under 'Min profil') i henhold til de vilkår og betingelser, der fremgår af Reload Bonus-tilbuddet, som Videoslots har sendt.

Ved "Aktiveringskode" forstås en bonuskode, som Videoslots har sendt enten pr. mail, sms eller offentliggjort på Videoslots hjemmeside, som er nødvendig for at aktivere Reload bonussen.

Ved "Brugsperiode" forstås tres (60) dage fra aktiveringsdatoen. Du har tres (60) dage, medmindre andet fremgår af vilkårene og betingelserne for reload bonussen, til at benytte din reload bonus. Du finder bonusser under 'Mine bonusser' på din konto (under 'Min profil').

Ved "Bonuskode” forstås en unik referencekode, som giver dig mulighed for at aktivere den relevante bonuskode under 'Mine bonusser' på din konto (findes under ’Min profil’).

Ved "Første indskud" forstås det første indskud, du foretager hos Videoslots efter registrering.

Ved "Maks. bonus" forstås et beløb svarende til dit første indskud (op til det maksimumbeløb der fremgår af reload bonustilbuddet). Hvis f.eks. tilbuddet lyder på op til € 100, og du indskyder € 120, så vil du kun modtage maks. € 100, når alle indsatskravene er opfyldt.

Ved "Reload Bonus" forstås et tilbud, som kun er tilgængeligt for eksisterende registrerede spillere, der modtager en aktiveringskode og vælger at aktivere Reload bonussen efter at have foretaget det nødvendige indskud. For at aktivere bonussen skal du indtaste bonuskoden i 'Mine bonusser' på din konto, som du finder under 'Min profil'.

4.4.2 Når du har aktiveret reload bonussen, begynder alle indsatser, du foretager med dit første indskud, og alle andre beløb du indbetaler [og/eller alle andre bonusrater, der allerede er krediteret til din spilkonto] herefter, at tælle med i indsatskravene.

4.4.3 Den reload bonus, der udbetales til dig, afhænger af det samlede beløb, som du satser i løbet af brugsperioden. Det beløb, der skal udbetales til dig, kan aldrig overstige det maks. Bonusbeløb, der fremgår af det relevante tilbud.

4.4.4 Den maksimale bonus kan (såfremt indsatskravene er opfyldt til fulde) være mindre eller overstige dit første indskud og beløbet, der fremgår af det relevante reload bonustilbud.

4.4.5 For at modtage den maksimale bonus skal du satse et beløb svarende til det angivne gennemspilskrav for den bonus, du modtager. Hvis dit første indskud f.eks. er på € 100 med et gennemspilskrav på 10 gange værdien af din indbetaling og 10 gange din bonus, skal du for at modtage den maksimale bonus (€ 100) satse et beløb på € 2,000 ((€ 100 + € 100) x 10).

4.4.6 Reload bonussen bliver udbetalt som følger:

Rate

Det beløb, der skal gennemspilles i perioden

Den samlede Indbetalingsbonus, der kan udbetales i perioden

1. Rate

1 x Første Indbetaling

10 % af Første Indbetaling

2. Rate

2 x Første Indbetaling

Yderligere 10 % af Første Indbetaling

3. Rate

3 x Første Indbetaling

Yderligere 10 % af Første Indbetaling

4. Rate

4 x Første Indbetaling

Yderligere 10 % af Første Indbetaling

5. Rate

5 x Første Indbetaling

Yderligere 10 % af Første Indbetaling

6. Rate

6 x Første Indbetaling

Yderligere 10 % af Første Indbetaling

7. Rate

7 x Første Indbetaling

Yderligere 10 % af Første Indbetaling

8. Rate

8 x Første Indbetaling

Yderligere 10 % af Første Indbetaling

9. Rate

9 x Første Indbetaling

Yderligere 10 % af Første Indbetaling

10. Rate

10 x Første Indbetaling

Yderligere 10 % af Første Indbetaling

 

Illustrativt eksempel:

Første indbetaling: € 100

Maksimal Indbetalingsbonus: € 100

Rate

Samlet beløb, der skal spilles for i løbet af brugsperioden

Samlet velkomstbonus til udbetaling i løbet af brugsperioden

1. Rate

€ 200

€ 10

2. Rate

€ 400

€ 20

3. Rate

€ 600

€ 30

4. Rate

€ 800

€ 40

5. Rate

€ 1,000

€ 50

6. Rate

€ 1,200

€ 60

7. Rate

€ 1,400

€ 70

8. Rate

€ 1,600

€ 80

9. Rate

€ 1,800

€ 90

10. Rate

€ 2,000

€ 100

4.5. WEEKEND BOOSTER

4.5.1. Ved at åbne en konto hos Videoslots.com, har du givet sammentykkke, til at indsamle 0.5% af gevinsterne fra de spil der spilles (hvilket inkluderer videoslot spil, slot spil, Jackpot spil og live casino), fra den forgåendende uge, der vil blive opbevaret seperat fra saldoen på hovedkontoen, og som vil danne din Weekend Booster. Weekend Booster saldoen kan findes under ’Min Weekend Booster’ sektionen på in konto (kan findes under’Min Profil’). Midlerne opbevaret under ’ Min Weekend Booster’ bliver ikke betragtet som din tilgængelige saldo (da den er seperaret fra hoved saldoen), medmindre du vælger, at framelde dig, efter at være blevet registreret.

4.5.2. Du kan på et hvilket som helst tidspunkt, efter at have registreret dig, trække dit sammentykke tilbage, ved at framelde Weekend Booster. Når du har fra meldt dig, vil det samlede Weekend Booster vil beløb fra den tidligere gældende periode blive overført til din tilgængelige saldo. En mulighed for framelding af Weekend Booster kan findes under ’Min Weekend Booster’ sektionen på din konto (kan findes under ’Min Profil’). Når du har frameldt dig, vil Weekend Booster ikke længere blive indsamlet, og alle gevinster vil blive overført direkte til saldoen på hovedkontoen. 

4.5.3 Hvis din konto bliver ekskluderet af dig og/eller Videoslots, vil den indsamlede Weekend Booster blive overført til saldoen på din hovedkontoen, firgivet i henhold til de Vilkår og Betingelser, der er fastlagt.

4.6. TURNERINGSREGLER

4.6.1. Beskrivelse

Videoslots kan til enhver tid tilbyde slots turneringer (’Battle of Slots’) på hjemmesiden. I en slot turnering fortager deltagerne inden for turneringens anslåede varighed en indsats af en fastsat værdi i et maksimalt antal spillerunder i et bestemt slot spil, og den eller de deltagende spillere, der vinder de største beløb af de samlede spilgevinster i turneringen vinder en eller flere præmier i henhold til turneringens præmieoversigt.

4.6.2. Oplysninger

De foruddefinerede oplysninger om hver turnering er de samme for alle deltagere og fremgår af turneringsfanen på hjemmesiden. Denne fane kan også indeholde oplysninger om supplerende regler, vilkår og betingelser, der gælder ud over nærværende vilkår og betingelser. Det tilrådes, at man har gjort sig bekendt med de oplysninger, regler og andre oplysninger, der vises under turneringsfanen på hjemmesiden, før man deltager i en turnering. Kontakt os, hvis du har brug for hjælp.

4.6.3. Deltagelse

En spiller kan tilmelde sig én eller flere turneringer ved at lade sig registrere til turneringen. Tilmelding til betalingsturneringer er betinget af et tilstrækkeligt indestående på spillerens konto og kan afvises uden begrundelse. Spillerne skal registrere sig for at kunne deltage i en turnering før udløbet af turneringens registreringsperiode, som vises som et nedtællingsur, der starter fra det tidspunkt, hvor den første spiller har registreret sig til turneringen. Når en spiller registrerer sin deltagelse i en turnering, er spilleren berettiget til et foruddefineret maksimum antal spillerunder i et bestemt slot spil, der kan bruges til at foretage indsatser til en foruddefineret værdi inden for et foruddefineret tidsrum, som er fastsat for den pågældende turnering. Deltagere, som gør brug af muligheden for at foretage flere betalinger af deltagergebyr, er berettiget hertil for hvert deltagergebyr. I tilfælde af misbrug fra en deltager, en systemfejl eller administrative ændringer, kan retten annulleres. Berettigelsen for hver turnering er begrænset til de slot spil, der fremgår af turneringsoplysningerne. Indsatser til slot spil i en turnering har en foruddefineret værdi, og deltagerne kan ikke frit vælge, hvor stort et beløb de vil indskyde. Antallet af spillerunder, som en deltager er berettiget til i en turnering er begrænset til det antal, der fremgår af turneringsoplysningerne. Deltagerne behøver ikke at spille det maksimale antal runder, men de kan have mindre chance for at vinde en præmie, hvis de ikke gennemfører alle runder. Spillerunder kan kun bruges i et bestemt tidsrum som vist under turneringsfanen på hjemmesiden og/eller på nedtællingsuret, der viser hvor lang tid der er tilbage.

4.6.4. Start

Turneringerne starter på en af følgende to måder. En planlagt turnering starter på et nærmere bestemt foruddefineret tidspunkt. En Sit ‘n Go turnering begynder, så snart det fastsatte mindste antal deltagere har registreret sig til at deltage i turneringen. En turnering kan aflyses, hvis der ikke er nogen spillere, eller der ikke er et tilstrækkeligt antal spillere, som har registreret sig til at deltage.

4.6.5. Buy-in

Det er gratis at deltage i turneringer, der fremstår som værende gratis (‘Freerolls’), men det kræver betaling af et beløb (‘buy-in’) at være med i alle andre turneringer. Størrelsen på dette beløb fremgår af den enkelte turnering og er det samme for alle deltagere i turneringen. I nogle turneringer med deltagergebyr har deltagerne mulighed for at betale flere beløb for at deltage.

4.6.6. Rake

I turneringer med deltagergebyr betales et gebyr til casinoet (’rake’) på 10 % eller anden procentsats, som angivet for en bestemt turnering, der fratrækkes buy-ins, og som vi beholder. Dette gebyr refunderes ikke.

4.6.7. Gevinst

Et tab på en indsats i en spilrunde i en turnering fratrækkes ikke saldoen på en deltagende spillers konto men indsatsen fratrækkes spillerens berettigelse i turneringen. En gevinst i en spillerunde i en turnering lægges ikke til saldoen på en deltagende spillers konto og kan ikke udbetales. I progressive turneringer lægges en gyldig gevinst i en spillerunde i en turnering til de samlede præmier i turneringen. Vores beregning af gevinster er endelig og er ikke underlagt revision eller korrespondance.

4.6.8. Præmier

Præmierne i hver turnering fremgår af turneringens præmieoversigten under turneringsfanen på hjemmesiden og kan være forskellig for hver turnering. De samlede præmier kan fordeles ligeligt eller ikke ligeligt mellem flere vindere. De samlede præmier i hver turnering kan være opbygget på forskellige måder. I normale turneringer består de samlede præmier af alle deltagernes indbetalte deltagergebyrer minus det gebyr, der betales til os. I turneringer med garanterede præmier består de samlede præmier af det højeste af enten et minimumsbeløb fastsat af os for hver turnering eller alle deltageres samlede deltagergebyr minus det gebyr, der betales til os. I progressive turneringer består de samlede præmier af alle gyldige gevinster fra spillede runder i turneringen, plus ubenyttede indsatser, som deltagende spillere havde ret til minus det gebyr, der betales til os. Turneringstype med hensyn til opbygning af de samlede præmier fastsættes for hver turnering. Vi kan tilføje ekstra præmier til en eller flere turneringer, som angivet for hver turnering. Disse ekstra præmier kan f.eks. bestå af Ekstra Spins, bonusser eller produkter og tjenester.

4.6.9. Jackpots

Turneringer har eller har ikke en jackpot, som anført under turneringsfanen på hjemmesiden. Spillere, der deltager i en jackpot turneringer, accepterer, at en jackpot vundet i et spil, der indgår i en runde i en turnering, vil blive delt med og fordelt blandt andre vindende deltagere i henhold til turneringens præmieoversigt. Når spillere deltager i en jackpot turnering, giver de samtykke til ovennævnte deling og fordeling. Spillere, der deltager i jackpot turneringer, accepterer endvidere, at der akkumuleres og udbetales en jackpot i euro, og at der foretages omregning fra og til spillerens konto om fornødent på spillerens regning og risiko. Hvis der vindes en jackpot i en turnering, der beløber sig til € 50,000 eller derover, kræves rimelig tid til behandling af udbetalingen. Spillerne bliver straks informeret om behandlingstiden.

4.6.10. Vindere

Hver turnering har et foruddefineret antal vindere, hvilket kan være en vinder eller flere vindere, som anført i hver turnering. Deltagerne i en turnering er opstillet efter deres gevinster i turneringens spillerunder, idet større registrerede gevinster i en turnering rangerer højere. Deltagerne blandt de foruddefinerede højest rangerende deltagere vinder turneringen.

4.7. ANDRE REGLER OG BEGRÆNSNINGER

4.7.1 Casinospilbeskrivelser er en service fra Videoslots.com, der har til formål at forklare det enkelte spil og gøre det lettere for brugeren at få overblik over de forskellige spil. Videoslots.com påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i disse spilforklaringer. Hvis der er uoverensstemmelse mellem beskrivelsen og spillereglerne, der er tilgængelige for hvert spil, har sidstnævnte forrang.

4.7.2 Hvis en spiller satser en aktuel bonus, og der samtidig tilbydes en anden bonus/promotion, f.eks. fra en tilknyttet udbyders hjemmeside, selvom tilbuddet ikke er personligt, skal spilleren først kontakte vores kundeservice på Videoslots.com for at bekræfte, at pågældende bonus gælder for vedkommende. Hvis dette ikke kan bekræftes, og spilleren modtager denne, kan spilleren risikere, at bonussen og gevinsterne i forbindelse dermed bliver annulleret. Alle gratis pengebonusser er, medmindre andet er bestemt, en velkomstbonus til nye spillere. Hver spiller er kun berettiget til én velkomstbonus.

4.7.3 Fælles for alle Videoslots.coms bonusser er, at du kan afvise bonussen og hæve gevinsten og få udbetalt bonusbeløbet til enhver tid. Kun den resterende del af bonussen, som endnu ikke er udløst, vil gå tabt.

4.7.4 Hvis Videoslots vælger at ekskludere eller udelukke en spiller fra videoslots.com fra det tidspunkt, hvor Videoslots meddeler, at de har til hensigt at ekskludere eller udelukke spillere, eller hvis spilleren lukker sin konto fra det tidspunkt, hvor spilleren lukker sin konto eller udelukker sig selv, har spilleren ikke længere ret til at få udbetalt eller modtage rewards eller kontant rewards, selvom retten til disse rewards eller kontant reward måtte være opstået før udelukkelsen, lukningen eller eksklusionen er vedtaget men på et tidspunkt, hvor denne reward eller kontant udbetaling ikke fremgik af spillerens konto. 

4.7.5 Hvis spilleren selv vælger at ekskludere eller udelukke sig selv fra www.videoslots.com fra det tidspunkt, hvor spilleren meddeler, at vedkommende har til hensigt at ekskludere eller udelukke sig selv, har spilleren ikke længere ret til at få udbetalt eller modtage rewards eller kontant rewards, selvom retten til disse rewards eller kontant reward måtte være opstået før selvudelukkelsen er vedtaget men på et tidspunkt, hvor disse rewards eller kontant udbetaling ikke fremgik af spillerens konto. 

4.8. AFBRUDTE ELLER MISLYKKEDE SPIL

4.8.1 Videoslots kan ikke drages til ansvar for eventuel nedetid, servernedbud, forsinkelser eller andre tekniske forstyrrelser eller politiske indgreb i forhold til spillet. Tilbagebetaling sker alene efter administrators skøn.

4.8.2 Videoslots påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der anses for eller påstås at være opstået som følge af eller i forbindelse med hjemmesiden eller indholdet derpå, herunder uden begrænsning, forsinkelser eller afbrydelser i forbindelsen med drift eller transmission, tab eller beskadigelse af data, kommunikations- eller fejl på linjer, personers misbrug af siden eller indholdet derpå eller eventuelle fejl eller udeladelser i indholdet.

4.8.3 I tilfælde af Casino systemfejl er alle indsatser ugyldige.

4.8.4 Hvis et spil påbegyndes men mislykkes på grund af en systemfejl tilbagebetaler Videoslots det beløb, som spilleren har satset på spillet ved at kreditere det til spillerens konto, eller hvis kontoen ikke længere eksisterer, ved at udbetale beløbet til brugeren på en godkendt måde, og hvis brugeren har optjent kredit på det tidspunkt, hvor spillet mislykkes, krediteres beløbet til brugerens konto med det krediterede beløb eller, hvis kontoen ikke længere eksisterer, udbetales beløbet til brugeren på en godkendt måde.

4.8.5 Hvis der opstår en fejl i de offentliggjorte odds eller udbetalingen, underretter Videoslots brugeren om fejlen, annullerer alle indsatser og eventuelle gevinster. Videoslots vil forsøge at stille alle parter, der er direkte berørt af en sådan fejl, i samme situation de var i, før fejlen opstod.

4.8.6 Hvis der opstår en fejl, underretter Videoslots spilleren om fejlen, annullerer alle indsatser og/eller indskud og annuller eventuelle gevinster. Videoslots vil forsøge at stille alle parter, der er direkte berørt af en sådan fejl, i samme situation de var i, før fejlen opstod.

4.8.7 Videoslots er ikke drages til ansvar for fejl i spilenheder eller spilleres forsøg på at deltage i spil eller kampagner ved hjælp af andre metoder, midler eller andre måder end bestemt af Videoslots. Videoslots forbeholder sig retten til at slette spillerens konto af enhver årsag og udbetale saldoen på spillerens konto på sletningstidspunktet.

 

 1. Ansvarsfraskrivelse

5.1 Videoslots forbeholder sig til enhver tid og efter eget skøn retten til at løse enhver tvist efter principperne om rimelighed.

5.2 Såfremt Videoslots på nogen måde holdes ansvarlig af en domstol og/eller lignende instans med juridisk kompetence og/eller myndighed over Videoslots, er Videoslots hæftelse begrænset til indsatsen eller nettogevinsten, afhængigt af hvilken af disse der er mindst. Alternativt kan det, hvis det er relevant og muligt, være begrænset til beløbet på Videoslotskontoen eller beløbet, der indsættes eller hæves på Videoslotskontoen, afhængigt af hvilket af disse der er mindst.

5.3 Videoslots er ikke ansvarlig for:

 • transmission og/eller modtagelse af data og/eller oplysninger på internettet.
 • funktionssvigt i netværket, der forhindrer en god afvikling af et spil eller fejl i materiale i modtage- eller kommunikationskredsløb.
 • tab af data.
 • skade forårsaget af en virus, computerfejl eller teknisk fejl.
 • beskadigelse af spillerens materiale.
 • fejl, der forhindrer eller begrænser muligheden for at deltage i et spil, eller en fejl, der har beskadiget spilsystemet.
 • Forbindelsen til webstedet og spillerens deltagelse i et spil er på spillerens eget ansvar.

5.4 Videoslots videregiver personoplysninger, når det kræves af myndighederne og/eller i henhold til bestemmelser indeholdt i gældende lov. Med henblik på at forhindre svig og til kontrolformål accepterer du, at Videoslots er berettiget til at videregive dine personoplysninger til tredjepart, herunder såkaldte AVS-tjenesteudbydere og andre partnere. Desuden forbeholder Videoslots sig retten til at videregive personoplysninger til relevante modtagere i de tilfælde, hvor Videoslots har rimelig grund til at have mistanke om uregelmæssigheder, der involverer en Videoslotskonto.

5.5 Politik for bekæmpelse af hvidvaskning af penge

Videoslots.com bestræber sig hele tiden på at forhindre hvidvask af penge. Der er truffet mange forskellige foranstaltninger for at forhindre hvidvaskning af penge:

 • Legitimation af spillere via ZignSec Mobile Verification – En sikkerhedsforanstaltning for både Videoslots.com og spilleren. Alle spillere skal bekræfte deres mobilnummer ved registrering.
 • Alle udbetalinger skal ske via samme betalingskanal som indbetalinger.

Enhver mistanke om hvidvask af penge vil straks blive undersøgt og fulgt op.

5.6 Privatlivs- og cookiepolitik

Videoslots værner om din integritet og dit privatliv. Vi indsamler kun oplysninger, der er nødvendige for driften af vores side, og vi beskytter dem med avancerede sikkerhedsfunktioner. Du kan læse vores Privatlivspolitik her og vores Cookiepolitik her for at få mere at vide om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvordan vi anvender cookies på Videoslots hjemmeside.

5.7. Det er dit ansvar at sikre, at den enhed, du bruger til at tilgå Videoslots, er kompatibel. Vi påtager os intet ansvar, hvis den enhed, du bruger til at spille Videoslots, ikke fungerer korrekt og vi kan heller ikke drages til ansvar, hvis du forsøger at deltage i spillene eller tilbud ved hjælp af andre metoder, midler eller andre måder end bestemt af Videoslots.

5.8. Videoslots tilvejebringer en casinospilbeskrivelse, der forklarer de enkelte spil, og vi håber, at det vil gøre det lettere for spilleren at få et overblik over hvert enkelt spil. Videoslots påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i disse spilforklaringer. Hvis der er uoverensstemmelse mellem beskrivelsen, som Videoslots tilvejebringer og spillereglerne, der er tilgængelige for hvert spil, har spillets regler forrang.

 

 1. Chatfunktion

Der findes chatfunktioner på Videoslots i forbindelse med turneringer. I forbindelse med vores chatfunktion forventer vi, at vores brugere udviser respekt over for hinanden. Vi ønsker, at vores brugere føler sig trygge, og at der er en behagelig atmosfære, når de chatter med andre spillere. Når du anvender Videoslots chatfunktion, accepterer du nedenstående vilkår og betingelser:

 • du skal respektere andre brugere af vores chatfunktion.
 • vi accepterer ikke anvendelse af truende, stødende eller sjofelt sprog, herunder racistiske eller antireligiøse udtalelser.
 • du må ikke anvende funktionen til aftalt spil med andre spillere.
 • chatsproget er engelsk, og ingen andre sprog skal tales ved bordene.
 • vær opmærksom på, at alle beskeder, du sender bliver registreret og gemt, og vi kan til enhver tid spore, hvad du har sendt, siden du tilmeldte dig.
 • Spillere må ikke aftale at udveksle midler.
 • Spillere må ikke aftale turneringens udfald for at hjælpe én spiller med at vinde præmien.
 • Reklamer fra spillere er ikke tilladt.

Spillere, som ikke opfylder vores regler og betingelser, kan risikere, at deres chatrettigheder bliver midlertidigt eller permanent inddraget af sidens administrator.

Bemærk, at chatfunktioner bliver modereret, alle samtaler registreres og optages, og at alle mistænkelige chatsamtaler bliver indberettet til de relevante myndigheder. Vi forbeholder os ligeledes til enhver tid retten til at slette en chatsamtale.

Husk, at den bedste måde at reagere på verbale angreb er ved at ignorere dem. Lad dig ikke friste til også at bruge ukvemsord, da det kan betyde udelukkelse af din egen chatsamtale.

Spillere kan også kontakte kundesupport via live chatfunktionen. I så fald skal spilleren være høflig overfor personalet. Enhver stødende eller chikanerende adfærd vil blive anmeldt, og Videoslots forbeholder sig retten til at lukke din medlemskonto øjeblikkeligt som følge af sådan utilbørlig adfærd.

 

 1. Klager

Vi tager dine klager alvorligt og vil gøre vort bedste for at finde en løsning så hurtigt som muligt.

Hvis du ønsker at klage over vores service, så kontakt os på:

Mail: support@videoslots.com

Vi anbefaler, at du henvender dig med det samme, når der opstår en grund til at klage, og mindst inden for 6 måneder efter hændelsen. Vi vil bekræfte enhver klage fra dig med det samme inden for 24 timer. Din klage vil internt blive sendt til rette vedkommende. Hvis der stadig ikke er fundet en løsning på din klage efter 14 dage (for spillere bosiddende i Danmark), vil vi:

 • skrive til dig og forklare den endelige beslutning
 • forklare, at dette er afslutningen på den interne klageproces
 • vejlede dig i, hvordan du kan klage til et frit, uafhængigt tvistbilæggelsesorgan efter dit eget skøn.

Hvis der ikke opnås enighed, efter den interne klageproces er blevet udtømt mellem Spilleren og Videoslots, så kan Spilleren henvise sin klage til det relevante tvistbilæggelsesorgan som følger:

Du kan kontakte Nævnenes Hus. 

Websted: www.naevneneshus.dk 

Du kan også benytte den Europæiske Kommissions onlinetvistbilæggelsesportal http://ec.europa.eu/odr til at indgive klage.


Naammagittaalliuutit

Naammagittaalliuutigineqartut pimooruttarpagut sapinngisamillu piaarnerpaamik aaqqiiviginiartarlugit.

Sullissinerput pillugu naammagittaalliorusukkuit uunga attaveqassasutit qinnuigissavatsigit:

Mail: support@videoslots.com

Naammagittaalliuutissaqaleruit piaarnerpaamik uagutsinnut attaveqarnissat innersuussutigaarput, kingusinnerpaamillu pisup qaangiunneranit qaammatit arfinillit qaangiutsinnagit. Naammagittaalliuutivit tunniunneranit piaarnerpaamik akunnerillu 24-t qaangiutsinnagit naammagittaalliuutivit tigusimaneranik nalunaarfigissavatsigit. Naammagittaalliuutigisat suliffeqarfiup iluani sullissisisumut naleqquttumut ingerlateqqinneqassaaq. Naammagittaalliuutigisat ullut 14-it ingerlaneranni aaqqiissuteqarfigineqarsimanngippat (pinnanniartunut Danmarkimi aamma Kalaallit Nunaanni najugalinnut) imaasiussaagut:

 • allaffigissavatsigit inaarutaasumillu aalajangiunneqartoq nassuiarlugu
 • nassuiaatissavatsigit naammagittaalliuutip suliarineqarnerata tamanna inernerigaa
 • nammineq akeqanngitsumik akerleriissutaasut pillugit isumaqatigiissitsiniartarfimmut attaviitsumut qanoq naammagittaalliorsinnaaninnik ilitsersuutissavatsigit.

Suliffeqarfiup iluani naammagittaalliuutinnut tunngatillugu Pinnanniartup aamma Videoslots-ip akornanni isumaqatigiissuteqartoqanngippat, Pinnanniartup akerleriissutinik isumaqatigiissitsiniartarfimmut naleqquttumut naammagittaalliuutini ingerlateqqissinnaavaa, taakku ilaatigut ukuupput:

Nævnenes Hus attavigisinnaavat.

Nittartagaq: www.naevneneshus.dk  

Aamma Europa Kommissionip akerleriissutinik internet atorlugu isumaqatigiissitsiniartarfia  http://ec.europa.eu/odr atorlugu naammagittaalliorsinnaavutit.

 

 1. Lovvalg og værneting

Parterne er enige om, at enhver tvist, uoverensstemmelse eller krav, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med disse Vilkår og betingelser, eller som følge af misligholdelse, ophør eller ugyldighed heraf, skal søges løst ved de maltesiske domstole, der har enekompetence.

Deposit
X